Algemene voorwaarden | Aanvullende voorwaarden webshop | Gebruikersvoorwaarden | Privacy- en cookiebeleid

Algemene Voorwaarden

Stemverbinding

Algemeen – Toepassing – Wijziging

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met deze betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Klant: degene die de opdracht heeft gegeven aan de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer: Cathy van Houcke, zelfstandig Zangcoach, met KBO/BTW nummer BE 0763.687.730 , met adres Eekhoornlaan 30, 2910 Essen, België (verder ‘Cathy’). U kunt Cathy steeds bereiken via het e-mailadres info@stemverbinding.be.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. Deze dienstverlening kan een individueel begeleidingstraject zijn of een groepstraject zoals een workshop of workshopreeks.

Particulier: de klant die niet handelt in de uitvoering van een zelfstandig beroep of bedrijf.

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle voorstellen, offertes en overeenkomsten van of met Cathy en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de website www.stemverbinding.be en maken integraal deel uit van de offerte. Op verzoek kunnen de algemene voorwaarden per reguliere post opgestuurd worden.

Cathy behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

Offerte

Alle offertes van Cathy zijn vrijblijvend en vervallen na één (1) maand na de datum vermeldt op de offerte, tenzij anders aangegeven.

De offerte is gebaseerd op de bij Cathy beschikbare informatie en is op maat gemaakt.

De offerte is alleen geldig ten aanzien van de persoon erin vermeld.

In de offerte moet door Cathy worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek gebonden is.

Het omvat alleen de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

Overeenkomst

Elke overeenkomst komt pas tot stand na de ontvangst van het inschrijvingsgeld door Cathy. Hiervan wordt de klant door Cathy op de hoogte gesteld.

Eventuele verlengingen, aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn geldig na aanvaarding hiervan door Cathy. Cathy zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

Cathy bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht wordt uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd  de klant van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.

De uitvoering zal als aanvaard worden beschouwd wanneer er zeven (7) kalenderdagen zijn verstreken na Cathy’s laatste uitvoering van de overeenkomst en dat de klant heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke bemerkingen kenbaar te maken.

Tarieven en kosten

De in een offerte vermelde tarieven zijn Btw vrijgesteld omdat Cathy over een vrijstellingsregeling kleine ondernemingen beschikt.

Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is dat Cathy reis- en/of verblijfskosten maakt, komen deze als volgt ten laste van de klant: Per klantbezoek wordt een kilometervergoeding berekend zoals in de offerte vermeld staat. Kilometerkosten worden berekend vanaf 2910 België. Verblijfskosten komen geheel ten laste van de klant.

De cadeaubon is een jaar geldig en niet inwisselbaar voor geld.

Betalingsvoorwaarden

Betaling contant of via app van de bank aan het einde van het klantbezoek of op een op de factuur aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders door Cathy aangegeven. Facturen moeten binnen tien (10) dagen na factuurdatum en uiterlijk voor de volgende sessie betaald worden. Bij het volgen van online individuele- of groepstrajecten moet er betaald zijn voor aanvang van de sessie.

Cathy is gerechtigd een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Cathy is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en periodiek te factureren.

Als een factuur geheel of gedeeltelijk niet tijdig is betaald is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand en per maand verschuldigd.

Bij niet tijdige betaling van de factuur is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 50 €.

Cathy kan niet worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen door incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

Cathy is, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

Uitvoering en overmacht

Cathy verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Cathy is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

De opgegeven uitvoeringstermijnen worden gegeven bij benadering, maar worden zo stipt mogelijk geëerbiedigd.

Afspraak verzetten of afzeggen

Cathy behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten naar een latere datum in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van familie of dierbare of zeer slechte weersomstandigheden waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Cathy zal daarvan direct mededeling doen en het evt. al betaalde voorschot terugbetalen in geval van annulatie.

Cathy behoudt zich het recht om afspraken voor cursussen, workshops en online afspraken naar een latere datum te verzetten of af te zeggen.

De klant kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging of verzetten binnen de 48 uur, is Cathy gerechtigd om één (1) uurtarief incl. BTW in rekening te brengen. Indien de klant niet aanwezig is voor geplande afspraak, wordt ook één (1) uurtarief gehanteerd eventueel vermeerderd met de gemaakte reiskosten.

Bij annuleren binnen 48 uur voor aanvang van een online sessie zoals individuele- of groepstrajecten rekent Cathy € 20,- per sessie aan.

Bij het niet kunnen doorgaan van een groepstraject zoals een workshop wegens te weinig inschrijvingen of door ziekte van Cathy zal Cathy het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetalen binnen de vijf (5) kalenderdagen na de geplande start van de workshop.

Opschorting/ beëindiging overeenkomst

Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is.

De opschorting/ beëindiging zal schriftelijk door Cathy dan wel de klant worden medegedeeld. De opschorting/ beëindiging brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.

Overeenkomsten tussen Cathy en de klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Cathy dan wel de klant.

Aansprakelijkheid

Cathy heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Cathy geleverde dienst. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Cathy opgedragen taak mag worden verwacht.

Cathy is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Cathy. Klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Cathy of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Cathy afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Cathy heeft gemeld.

Elke aansprakelijkheid van Cathy voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Geheimhouding en Intellectuele rechten

Cathy is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, van alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens die haar door de klant ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

In geval van dreigend gevaar voor zowel de klant als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt de Cathy zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

De klant geeft Cathy de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. Cathy streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Cathy verwijst hiervoor naar haar privacy policy, die via de website www.stemverbinding.be kan worden gelezen en deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Cathy behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities) en materialen (zoals een handleiding of online webinar) en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten in rekening werden gebracht. De klant mag de overgemaakte documentatie uiteraard wel gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze aan openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven. Dit geldt ook voor, door de klant of cursist, gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal.

Cathy behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Social Media, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Cathy zal dergelijke informatie steeds zonder vermelding van naam van de klant weergeven.

Toepasselijk recht

Klant of Cathy zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Aanvullende Voorwaarden Webshop

Privacy- en cookiebeleid 

We respecteren je privacy

 

‘Stemverbinding’ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om je bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. ‘Stemverbinding’ zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Als je een bestelling plaatst hebben we je naam, e-mailadres, bedrijfs- en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren.

Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over ontwikkelingen, diensten, programma’s, events en acties. Als je dit niet langer op prijs stelt kan je je uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

Wij zijn je heel erkentelijk voor een recensie, je kan er zelf voor kiezen om je naam of andere persoonlijke gegevens te vermelden. We zijn nieuwsgierig naar de meningen van onze bezoekers maar behouden ons het recht voor om bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

 

Cookies

 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. ‘Stemverbinding’ gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten zodat we je nog beter van dienst kunnen zijn met informatie over onderwerpen die je interesseren.

Voor onze volledige privacy policy verwijzen we je graag naar:

 

Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor de website Stemverbinding: Cathy van Houcke, zelfstandig Zangcoach, met KBO/BTW nummer BE 0763.687.730 , met adres Eekhoornlaan 30, 2910 Essen, België (verder ‘Cathy’)

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u deze gebruikersvoorwaarden.

U kunt Cathy steeds bereiken via het e-mailadres info@stemverbinding.be.

Inhoud van deze website

Cathy streeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie en inhoud naar uiterste zorgvuldigheid. De op de website aangeboden informatie en materialen worden echter aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informerend van aard. Cathy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website is verkregen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de bezoeker. Cathy heeft altijd het recht om wijzigingen aan te brengen of informatie te verwijderen.

Werking van de website

Cathy streeft naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Ze kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Cathy kan altijd de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Derden

Wanneer op de website van Cathy links zijn aangebracht die gaan naar websites van anderen, dan betreffen dat websites waarvoor Cathy op geen enkele wijze verantwoordelijk is.  Cathy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie of inhoud die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden betekent niet dat Cathy de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, maar is alleen bedoeld om u te attenderen op aanvullende informatie.

Intellectuele eigendom

Cathy heeft de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website en al de diensten. Dat betekent dat u niet zomaar teksten of inhoud kunt gebruiken voor eigen gebruik, ook mag u ze niet (online) gebruiken, dupliceren of verspreiden. U mag wel de posts delen op de sociale netwerken. Wilt u toch tekst of inhoud gebruiken, vraag dan eerst toestemming aan Cathy.

Wijzigingen

Cathy behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze gebruikersvoorwaarden. Het is daarom raadzaam de gebruikersvoorwaarden periodiek te raadplegen.

Toepasselijk recht:

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Stemverbinding

Copyright 2021© stemverbinding.be